اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 204 کد ملک
ویلا استخردار با میز بیلیارد

ویلا استخردار با میز بیلیارد

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 203 کد ملک
ویلاکلبه چوبی لوکس در دل جنگل

ویلاکلبه چوبی لوکس در دل جنگل

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 201 کد ملک
ویلا با استخر روباز اب گرم

ویلا با استخر روباز اب گرم

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 199 کد ملک
اجاره ویلابا چشم انداز دریا

اجاره ویلابا چشم انداز دریا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 198 کد ملک
ویلاواحدی کوهپایه ای در رامسر

ویلاواحدی کوهپایه ای در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 197 کد ملک
اجاره ویلا استخر روباز رامسر

اجاره ویلا استخر روباز رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 196 کد ملک
اجاره ویلااستخرداربیلیاردرامسر

اجاره ویلااستخرداربیلیاردرامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 195 کد ملک
ویلا جنگلیaphrodite

ویلا جنگلیaphrodite

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 193 کد ملک
استخردارسوناجکوزی بیلیاردنوساز

استخردارسوناجکوزی بیلیاردنوساز

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 192 کد ملک
اجاره ویلا با استخرمیزبیلیارد

اجاره ویلا با استخرمیزبیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 191 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 11 اتاق
 • 190 کد ملک
استخرجکوزی نزدیک ساحل رامسر

استخرجکوزی نزدیک ساحل رامسر

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 189 کد ملک
ویلابا استخرسونا جکوزی نوساز

ویلابا استخرسونا جکوزی نوساز

رامسر 2,700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 188 کد ملک
استخرابگرم با بیلیارد ساحلی

استخرابگرم با بیلیارد ساحلی

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 186 کد ملک
ویلادربستی نزدیک ساحل رامسر

ویلادربستی نزدیک ساحل رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 185 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 184 کد ملک
اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,350,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 183 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 850,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 182 کد ملک
ویلادربستی لوکس نزدیک رامسر

ویلادربستی لوکس نزدیک رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 180 کد ملک
اجاره ویلااستخردارنزدیک ساحل

اجاره ویلااستخردارنزدیک ساحل

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 179 کد ملک
استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 3,900,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 178 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 177 کد ملک
اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 175 کد ملک
استخرروبازلب ساحل رامسر

استخرروبازلب ساحل رامسر

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 174 کد ملک
اجاره ویلاشهرکی جنگلی بااستخر

اجاره ویلاشهرکی جنگلی بااستخر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 173 کد ملک
اجاره ویلا باساحل اختصاصی

اجاره ویلا باساحل اختصاصی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 172 کد ملک
اجاره ویلا لب ساحل رامسر

اجاره ویلا لب ساحل رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 171 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 170 کد ملک
استخرمیزبیلیاردفوتبال دستی

استخرمیزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 169 کد ملک
اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 204 کد ملک
ویلا استخردار با میز بیلیارد

ویلا استخردار با میز بیلیارد

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 203 کد ملک
ویلاکلبه چوبی لوکس در دل جنگل

ویلاکلبه چوبی لوکس در دل جنگل

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 201 کد ملک
ویلا با استخر روباز اب گرم

ویلا با استخر روباز اب گرم

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 199 کد ملک
اجاره ویلابا چشم انداز دریا

اجاره ویلابا چشم انداز دریا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 198 کد ملک
ویلاواحدی کوهپایه ای در رامسر

ویلاواحدی کوهپایه ای در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 197 کد ملک
اجاره ویلا استخر روباز رامسر

اجاره ویلا استخر روباز رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 196 کد ملک
اجاره ویلااستخرداربیلیاردرامسر

اجاره ویلااستخرداربیلیاردرامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 195 کد ملک
ویلا جنگلیaphrodite

ویلا جنگلیaphrodite

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 193 کد ملک
استخردارسوناجکوزی بیلیاردنوساز

استخردارسوناجکوزی بیلیاردنوساز

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 192 کد ملک
اجاره ویلا با استخرمیزبیلیارد

اجاره ویلا با استخرمیزبیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 191 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 11 اتاق
 • 190 کد ملک
استخرجکوزی نزدیک ساحل رامسر

استخرجکوزی نزدیک ساحل رامسر

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 189 کد ملک
ویلابا استخرسونا جکوزی نوساز

ویلابا استخرسونا جکوزی نوساز

رامسر 2,700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 188 کد ملک
استخرابگرم با بیلیارد ساحلی

استخرابگرم با بیلیارد ساحلی

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 186 کد ملک
ویلادربستی نزدیک ساحل رامسر

ویلادربستی نزدیک ساحل رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 185 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 184 کد ملک
اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,350,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 183 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 850,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 182 کد ملک
ویلادربستی لوکس نزدیک رامسر

ویلادربستی لوکس نزدیک رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 180 کد ملک
اجاره ویلااستخردارنزدیک ساحل

اجاره ویلااستخردارنزدیک ساحل

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 179 کد ملک
استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 3,900,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 178 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 177 کد ملک
اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 175 کد ملک
استخرروبازلب ساحل رامسر

استخرروبازلب ساحل رامسر

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 174 کد ملک
اجاره ویلاشهرکی جنگلی بااستخر

اجاره ویلاشهرکی جنگلی بااستخر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 173 کد ملک
اجاره ویلا باساحل اختصاصی

اجاره ویلا باساحل اختصاصی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 172 کد ملک
اجاره ویلا لب ساحل رامسر

اجاره ویلا لب ساحل رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 171 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 170 کد ملک
استخرمیزبیلیاردفوتبال دستی

استخرمیزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 169 کد ملک