ویلاکلبه چوبی لوکس در دل جنگل

ویلاکلبه چوبی لوکس در دل جنگل

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 201 کد ملک
ویلا با استخر روباز اب گرم

ویلا با استخر روباز اب گرم

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 199 کد ملک
اجاره ویلا استخر روباز رامسر

اجاره ویلا استخر روباز رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 196 کد ملک
ویلا جنگلیaphrodite

ویلا جنگلیaphrodite

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 193 کد ملک
استخردارسوناجکوزی بیلیاردنوساز

استخردارسوناجکوزی بیلیاردنوساز

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 192 کد ملک
ویلابا استخرسونا جکوزی نوساز

ویلابا استخرسونا جکوزی نوساز

رامسر 2,700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 188 کد ملک
ویلااستخردار با میز بیلیارد

ویلااستخردار با میز بیلیارد

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 187 کد ملک
استخرابگرم با بیلیارد ساحلی

استخرابگرم با بیلیارد ساحلی

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 186 کد ملک
استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 3,900,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 178 کد ملک
ویلابااستخرسرپوشیده دوبل نوساز

ویلابااستخرسرپوشیده دوبل نوساز

رامسر 2,900,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 151 کد ملک
ویلاکلبه چوبی باجکوزی بیلیارد

ویلاکلبه چوبی باجکوزی بیلیارد

رامسر 2,300,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 142 کد ملک
اجاره ویلابااستخرروباز رامسر

اجاره ویلابااستخرروباز رامسر

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 140 کد ملک
ویلابااستخرجکوزی میزبیلیارد

ویلابااستخرجکوزی میزبیلیارد

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 137 کد ملک
ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

رامسر 5,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 136 کد ملک
اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

رامسر 6,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 131 کد ملک
اجاره پنت هاوس با میز بیلیارد

اجاره پنت هاوس با میز بیلیارد

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 127 کد ملک
اجاره ویلااستخرسرپوشیده رامسر

اجاره ویلااستخرسرپوشیده رامسر

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 117 کد ملک
اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 116 کد ملک
ویلا استخردار/جکوزی/نوسازرامسر

ویلا استخردار/جکوزی/نوسازرامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 115 کد ملک
اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 114 کد ملک
استخر/بیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

استخر/بیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

رامسر 500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 112 کد ملک
ویلا استخردار با چشم انداز

ویلا استخردار با چشم انداز

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 111 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 109 کد ملک
ویلای لوکس استخردار در رامسر

ویلای لوکس استخردار در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 108 کد ملک
اجاره استخرروباز در متل قو

اجاره استخرروباز در متل قو

سلمان شهر 1,600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 101 کد ملک
2 استخر سونا جکوزی میزبیلیارد

2 استخر سونا جکوزی میزبیلیارد

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 81 کد ملک
ویلاجنگلی با استخر وبیلیارد

ویلاجنگلی با استخر وبیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 80 کد ملک
استخر روباز کلبه چوبی جنگلی

استخر روباز کلبه چوبی جنگلی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 72 کد ملک
ویلا با استخر سرپوشیده بیلیارد

ویلا با استخر سرپوشیده بیلیارد

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 57 کد ملک
ویلا با میزبیلیارد نزدیک ساحل

ویلا با میزبیلیارد نزدیک ساحل

رامسر 400,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 53 کد ملک
ویلا با استخر جکوزی و بیلیارد

ویلا با استخر جکوزی و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 52 کد ملک
ویلابااستخرسرپوشیده نوسازرامسر

ویلابااستخرسرپوشیده نوسازرامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 50 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 48 کد ملک
ویلا جنگلی بااستخرو وسیله بازی

ویلا جنگلی بااستخرو وسیله بازی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 47 کد ملک
استخرروبازسوناخشک بخاربیلیارد

استخرروبازسوناخشک بخاربیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 46 کد ملک
 ویلا با استخر روباز و بیلیارد

ویلا با استخر روباز و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 45 کد ملک
استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 42 کد ملک
اجاره ویلا استخردار نزدیک ساحل

اجاره ویلا استخردار نزدیک ساحل

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 41 کد ملک
ویلاباچشم انداز دریا و کوهپایه

ویلاباچشم انداز دریا و کوهپایه

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 16 کد ملک
ویلا دوبلکس استخردار در رامسر

ویلا دوبلکس استخردار در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 9 کد ملک
استخرسوناجکوزی بیلیارد رامسر

استخرسوناجکوزی بیلیارد رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی vip

اجاره ویلا ساحلی vip

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 کد ملک
اجاره ویلا سوپرلوکس در رامسر

اجاره ویلا سوپرلوکس در رامسر

رامسر 850,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 1 کد ملک
ویلاکلبه چوبی لوکس در دل جنگل

ویلاکلبه چوبی لوکس در دل جنگل

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 201 کد ملک
ویلا با استخر روباز اب گرم

ویلا با استخر روباز اب گرم

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 199 کد ملک
اجاره ویلا استخر روباز رامسر

اجاره ویلا استخر روباز رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 196 کد ملک
ویلا جنگلیaphrodite

ویلا جنگلیaphrodite

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 193 کد ملک
استخردارسوناجکوزی بیلیاردنوساز

استخردارسوناجکوزی بیلیاردنوساز

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 192 کد ملک
ویلابا استخرسونا جکوزی نوساز

ویلابا استخرسونا جکوزی نوساز

رامسر 2,700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 188 کد ملک
ویلااستخردار با میز بیلیارد

ویلااستخردار با میز بیلیارد

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 187 کد ملک
استخرابگرم با بیلیارد ساحلی

استخرابگرم با بیلیارد ساحلی

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 186 کد ملک
استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 3,900,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 178 کد ملک
ویلابااستخرسرپوشیده دوبل نوساز

ویلابااستخرسرپوشیده دوبل نوساز

رامسر 2,900,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 151 کد ملک
ویلاکلبه چوبی باجکوزی بیلیارد

ویلاکلبه چوبی باجکوزی بیلیارد

رامسر 2,300,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 142 کد ملک
اجاره ویلابااستخرروباز رامسر

اجاره ویلابااستخرروباز رامسر

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 140 کد ملک
ویلابااستخرجکوزی میزبیلیارد

ویلابااستخرجکوزی میزبیلیارد

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 137 کد ملک
ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

رامسر 5,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 136 کد ملک
اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

رامسر 6,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 131 کد ملک
اجاره پنت هاوس با میز بیلیارد

اجاره پنت هاوس با میز بیلیارد

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 127 کد ملک
اجاره ویلااستخرسرپوشیده رامسر

اجاره ویلااستخرسرپوشیده رامسر

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 117 کد ملک
اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 116 کد ملک
ویلا استخردار/جکوزی/نوسازرامسر

ویلا استخردار/جکوزی/نوسازرامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 115 کد ملک
اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 114 کد ملک
استخر/بیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

استخر/بیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

رامسر 500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 112 کد ملک
ویلا استخردار با چشم انداز

ویلا استخردار با چشم انداز

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 111 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 109 کد ملک
ویلای لوکس استخردار در رامسر

ویلای لوکس استخردار در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 108 کد ملک
اجاره استخرروباز در متل قو

اجاره استخرروباز در متل قو

سلمان شهر 1,600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 101 کد ملک
2 استخر سونا جکوزی میزبیلیارد

2 استخر سونا جکوزی میزبیلیارد

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 81 کد ملک
ویلاجنگلی با استخر وبیلیارد

ویلاجنگلی با استخر وبیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 80 کد ملک
استخر روباز کلبه چوبی جنگلی

استخر روباز کلبه چوبی جنگلی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 72 کد ملک
ویلا با استخر سرپوشیده بیلیارد

ویلا با استخر سرپوشیده بیلیارد

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 57 کد ملک
ویلا با میزبیلیارد نزدیک ساحل

ویلا با میزبیلیارد نزدیک ساحل

رامسر 400,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 53 کد ملک
ویلا با استخر جکوزی و بیلیارد

ویلا با استخر جکوزی و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 52 کد ملک
ویلابااستخرسرپوشیده نوسازرامسر

ویلابااستخرسرپوشیده نوسازرامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 50 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 48 کد ملک
ویلا جنگلی بااستخرو وسیله بازی

ویلا جنگلی بااستخرو وسیله بازی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 47 کد ملک
استخرروبازسوناخشک بخاربیلیارد

استخرروبازسوناخشک بخاربیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 46 کد ملک
 ویلا با استخر روباز و بیلیارد

ویلا با استخر روباز و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 45 کد ملک
استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 42 کد ملک
اجاره ویلا استخردار نزدیک ساحل

اجاره ویلا استخردار نزدیک ساحل

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 41 کد ملک
ویلاباچشم انداز دریا و کوهپایه

ویلاباچشم انداز دریا و کوهپایه

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 16 کد ملک
ویلا دوبلکس استخردار در رامسر

ویلا دوبلکس استخردار در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 9 کد ملک
استخرسوناجکوزی بیلیارد رامسر

استخرسوناجکوزی بیلیارد رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی vip

اجاره ویلا ساحلی vip

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 کد ملک
اجاره ویلا سوپرلوکس در رامسر

اجاره ویلا سوپرلوکس در رامسر

رامسر 850,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 1 کد ملک