ویلاساحلی با استخروجکوزی رامسر

allCity 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 20 ظرفیت

ویلاساحلی vip فوق لوکس رامسر

allCity 600,000 تومان 1
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

ویلاساحلی با استخروجکوزی رامسر

allCity 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 20 ظرفیت

ویلاساحلی vip فوق لوکس رامسر

allCity 600,000 تومان 1
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت