اجاره ویلا کوهپایه ای رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا دربستی فوق لوکس

رامسر 600,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

ویلا با استخرو سونا خشک رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا دربستی با میزبیلیاردرامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلابا استخر فوتبال دستی

رامسر 450,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

استخر روباز آب گرم سونا جکوزی

رامسر 900,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلابااستخرسرپوشیده لوکس

رامسر 800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلابااستخرروباز ایرهاکی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلا با استخرسوناجکوزی

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی نزدیک رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با میزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر 450,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

رامسر 700,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 550,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلاباغی با استخر آب گرم ساحلی

رامسر 600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا باغی ساحلی در رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا با استخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلاجنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا جنگلی با استخررامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره کلبه چوبی جنگلی در رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخرسرپوشیده نوساز

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخر سونا خشک نوساز

رامسر 800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلا با استخر روباز نزدیک ساحل

رامسر 300,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلاساحلی vip در رامسر

رامسر 190,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

استخرسوناجکوزی نزدیک ساحل

رامسر 600,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

استخرسوناجکوزی ایرهاکی بیلیارد

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا کوهپایه ای رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا دربستی فوق لوکس

رامسر 600,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

ویلا با استخرو سونا خشک رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا دربستی با میزبیلیاردرامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلابا استخر فوتبال دستی

رامسر 450,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

استخر روباز آب گرم سونا جکوزی

رامسر 900,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلابااستخرسرپوشیده لوکس

رامسر 800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلابااستخرروباز ایرهاکی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلا با استخرسوناجکوزی

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی نزدیک رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با میزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر 450,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

رامسر 700,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 550,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلاباغی با استخر آب گرم ساحلی

رامسر 600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا باغی ساحلی در رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا با استخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلاجنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا جنگلی با استخررامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره کلبه چوبی جنگلی در رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخرسرپوشیده نوساز

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخر سونا خشک نوساز

رامسر 800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلا با استخر روباز نزدیک ساحل

رامسر 300,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلاساحلی vip در رامسر

رامسر 190,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

استخرسوناجکوزی نزدیک ساحل

رامسر 600,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

استخرسوناجکوزی ایرهاکی بیلیارد

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت