ویلای VIP جهت اجاره

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 16 ظرفیت

اجاره 2واحد1و2خوابه جنگلی رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت

اجاره سه واحددوخوابه ویلایی رامسر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی در نوشهر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

رزرو ویلا شهرکی با ساحل اختصاصی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا ساحل اختصاصی رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلا 2 استخره با سونا جکوزی رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 700m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلایی بسیار زیبا در جنگل دالخانی

رامسر 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار روباز ساحلی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا3خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا با استخر سرپوشیده در رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلاشهرکی ساحلی اختصاصی

رامسر 150,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار دوبلکس رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا در متل قو دریاگوشه

رامسر 300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلابا استخر روباز بزرگ رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلا2طبقه 4خوابه ساحلی رامسر

رامسر 180,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلاتریبلکس استخردار لوکس رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلابا استخرسرپوشیده آب گرم

رامسر 450,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده سونا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا استخردار روباز با آب گرم شمال

رامسر 600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا دربستی شهرکی رامسر

رامسر 150,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار سرپوشیده نوساز

رامسر 600,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا 2خوابه دربستی با آلاچیق

رامسر 150,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی روبه آب رامسر

رامسر 150,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخر روباز شهرکی رامسر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی با محوطه گلکاری

رامسر 150,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا باغی با ساحل اختصاصی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا دربستی نزدیک ساحل

رامسر 200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر روباز شهرکی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلای VIP جهت اجاره

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 16 ظرفیت

اجاره 2واحد1و2خوابه جنگلی رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت

اجاره سه واحددوخوابه ویلایی رامسر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی در نوشهر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

رزرو ویلا شهرکی با ساحل اختصاصی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا ساحل اختصاصی رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلا 2 استخره با سونا جکوزی رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 700m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلایی بسیار زیبا در جنگل دالخانی

رامسر 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار روباز ساحلی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا3خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر 400,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا با استخر سرپوشیده در رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلاشهرکی ساحلی اختصاصی

رامسر 150,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار دوبلکس رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا در متل قو دریاگوشه

رامسر 300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلابا استخر روباز بزرگ رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلا2طبقه 4خوابه ساحلی رامسر

رامسر 180,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلاتریبلکس استخردار لوکس رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلابا استخرسرپوشیده آب گرم

رامسر 450,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده سونا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا استخردار روباز با آب گرم شمال

رامسر 600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا دربستی شهرکی رامسر

رامسر 150,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار سرپوشیده نوساز

رامسر 600,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا 2خوابه دربستی با آلاچیق

رامسر 150,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی روبه آب رامسر

رامسر 150,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخر روباز شهرکی رامسر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی با محوطه گلکاری

رامسر 150,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا باغی با ساحل اختصاصی

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا دربستی نزدیک ساحل

رامسر 200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر روباز شهرکی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت