اجاره ویلاجنگلی لوکس رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

استخر جکوزی بیلیارد نزدیک ساحل

رامسر 500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

ویلا با استخرو سونا خشک رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلابااستخربیلیاردفوتبال دستی

رامسر 550,000 تومان 0
 • 155m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخر سونا میزبیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

تخفیف ویژه ویلا استخردار نوساز

رامسر 400,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا دربستی با میزبیلیاردرامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلاجنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلا دربستی در 400دستگاه

رامسر 290,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا چسبیده به ساحل

رامسر 250,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا سه خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلابا استخر فوتبال دستی

رامسر 380,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

استخر روباز آب گرم سونا جکوزی

رامسر 650,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر 390,000 تومان 0
 • 185m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلابااستخرسرپوشیده سونا

رامسر 390,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر روباز شمال

رامسر 590,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلاساحلی با استخرسرپوشیده

رامسر 380,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر و ایرهاکی

رامسر 390,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلابااستخرروباز ایرهاکی

رامسر 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

ویلا با استخرسرپوشیده بیلیارد

رامسر 495,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت

اجاره ویلا با استخرسوناجکوزی

رامسر 650,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلابااستخرسرپوشیده و سونا

رامسر 370,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی نزدیک رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا نزدیک ساحل در رامسر

رامسر 230,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با میزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر 330,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا جنگلی لب رودخانه

رامسر 260,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

رامسر 650,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 495,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلاباغی با استخر آب گرم ساحلی

رامسر 550,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا باغی ساحلی در رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا با استخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر 595,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلاجنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر 550,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا جنگلی با استخررامسر

رامسر 550,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره کلبه چوبی جنگلی در رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

تخفیف ویژه ویلا استخردار رامسر

رامسر 380,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

تخفیف ویژه زمستان- ویلاساحلی

رامسر 250,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

ویلا با استخر سونا خشک نوساز

رامسر 550,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

تخفیف ویژه ویلادار-ویلادربستی

رامسر 240,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلاساحلی vip در رامسر

رامسر 140,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

استخرسوناجکوزی نزدیک ساحل

رامسر 495,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

استخرسوناجکوزی ایرهاکی بیلیارد

رامسر 650,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلاجنگلی لوکس رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

استخر جکوزی بیلیارد نزدیک ساحل

رامسر 500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

ویلا با استخرو سونا خشک رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلابااستخربیلیاردفوتبال دستی

رامسر 550,000 تومان 0
 • 155m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخر سونا میزبیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

تخفیف ویژه ویلا استخردار نوساز

رامسر 400,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا دربستی با میزبیلیاردرامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلاجنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر 400,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلا دربستی در 400دستگاه

رامسر 290,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا چسبیده به ساحل

رامسر 250,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا سه خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلابا استخر فوتبال دستی

رامسر 380,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

استخر روباز آب گرم سونا جکوزی

رامسر 650,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر 390,000 تومان 0
 • 185m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلابااستخرسرپوشیده سونا

رامسر 390,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر روباز شمال

رامسر 590,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلاساحلی با استخرسرپوشیده

رامسر 380,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر و ایرهاکی

رامسر 390,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلابااستخرروباز ایرهاکی

رامسر 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

ویلا با استخرسرپوشیده بیلیارد

رامسر 495,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت

اجاره ویلا با استخرسوناجکوزی

رامسر 650,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلابااستخرسرپوشیده و سونا

رامسر 370,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی نزدیک رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا نزدیک ساحل در رامسر

رامسر 230,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با میزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر 330,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا جنگلی لب رودخانه

رامسر 260,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

رامسر 650,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 495,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلاباغی با استخر آب گرم ساحلی

رامسر 550,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا باغی ساحلی در رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا با استخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر 595,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلاجنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر 550,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا جنگلی با استخررامسر

رامسر 550,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره کلبه چوبی جنگلی در رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

تخفیف ویژه ویلا استخردار رامسر

رامسر 380,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

تخفیف ویژه زمستان- ویلاساحلی

رامسر 250,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

ویلا با استخر سونا خشک نوساز

رامسر 550,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

تخفیف ویژه ویلادار-ویلادربستی

رامسر 240,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلاساحلی vip در رامسر

رامسر 140,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

استخرسوناجکوزی نزدیک ساحل

رامسر 495,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

استخرسوناجکوزی ایرهاکی بیلیارد

رامسر 650,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت