اجاره ویلا استخردار سرپوشیده نوساز

رامسر 600,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی با محوطه گلکاری

رامسر 150,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا باغی با ساحل اختصاصی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا دربستی نزدیک ساحل

رامسر 200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر روباز شهرکی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار سرباز شهرکی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی دوبلکس رامسر

رامسر 150,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

رزرو اینترنتی ویلا دوبلکس شهرکی

رامسر 250,000 تومان 0
 • 164m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلا استخردار با ساحلی اختصاصی

رامسر 500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت

ویلا استخردار کلبه ای لوکس رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا دربستی شهرکی با بیلیارد رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلابامحوطه گلکاری لب ساحل

رامسر 200,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

ویلا کلبه ای ویژه زوج های جوان

رامسر 150,000 تومان 0
 • 55m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 3 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی لوکس در رامسر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلاجنگلی الماس کنار رودخانه رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت

ویلا جنگلی کلبه ای لوکس در رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا چسبیده به ساحل رامسر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخر سونا جکوزی در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا باغی با استخرسرپوشیده رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 15 ظرفیت

اجاره ویلا استخرسرباز لوکس رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

رزرو ویلا 6خوابه شهرکی رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 12 ~ 20 ظرفیت

ویلا شهرکی 3خوابه لوکس رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

رزرو ویلا با استخر سرپوشیده رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا استخردار جنگلی رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

ویلابااستخرسرپوشیده سونا رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا استخردار سوپرلوکس در رامسر

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار سرپوشیده نوساز

رامسر 600,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی با محوطه گلکاری

رامسر 150,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا باغی با ساحل اختصاصی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا دربستی نزدیک ساحل

رامسر 200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر روباز شهرکی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار سرباز شهرکی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی دوبلکس رامسر

رامسر 150,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

رزرو اینترنتی ویلا دوبلکس شهرکی

رامسر 250,000 تومان 0
 • 164m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلا استخردار با ساحلی اختصاصی

رامسر 500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت

ویلا استخردار کلبه ای لوکس رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا دربستی شهرکی با بیلیارد رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلابامحوطه گلکاری لب ساحل

رامسر 200,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

ویلا کلبه ای ویژه زوج های جوان

رامسر 150,000 تومان 0
 • 55m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 3 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی لوکس در رامسر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلاجنگلی الماس کنار رودخانه رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت

ویلا جنگلی کلبه ای لوکس در رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا چسبیده به ساحل رامسر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخر سونا جکوزی در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا باغی با استخرسرپوشیده رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 15 ظرفیت

اجاره ویلا استخرسرباز لوکس رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

رزرو ویلا 6خوابه شهرکی رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 12 ~ 20 ظرفیت

ویلا شهرکی 3خوابه لوکس رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

رزرو ویلا با استخر سرپوشیده رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا استخردار جنگلی رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

ویلابااستخرسرپوشیده سونا رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا استخردار سوپرلوکس در رامسر

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت