اجاره ویلا سوپرلوکس در رامسر

اجاره ویلا سوپرلوکس در رامسر

رامسر 850,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 1 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی vip

اجاره ویلا ساحلی vip

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 کد ملک
ویلا جنگلی جاده جواهرده رامسر

ویلا جنگلی جاده جواهرده رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 240m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی vip رامسر

اجاره ویلا ساحلی vip رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 7 کد ملک
استخرسوناجکوزی بیلیارد رامسر

استخرسوناجکوزی بیلیارد رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 کد ملک
ویلا دوبلکس استخردار در رامسر

ویلا دوبلکس استخردار در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 9 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سونا رامسر

اجاره ویلا با استخر سونا رامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 10 کد ملک
اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 11 کد ملک
اجاره ویلابا استخر نوساز رامسر

اجاره ویلابا استخر نوساز رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 12 کد ملک
اجاره ویلا استخردار سرپوشیده

اجاره ویلا استخردار سرپوشیده

رامسر 700,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 13 کد ملک
ویلابا استخر سونا و میزبیلیارد

ویلابا استخر سونا و میزبیلیارد

رامسر 800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 14 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 15 کد ملک
ویلاباچشم انداز دریا و کوهپایه

ویلاباچشم انداز دریا و کوهپایه

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 16 کد ملک
اجاره ویلابا استخر روباز رامسر

اجاره ویلابا استخر روباز رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 17 کد ملک
ویلا کلبه چوبی جنگلی در رامسر

ویلا کلبه چوبی جنگلی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 18 کد ملک
ویلا ساحلی vip سوپرلوکس

ویلا ساحلی vip سوپرلوکس

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 75m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 19 کد ملک
ویلا بااستخر سونا جکوزی رامسر

ویلا بااستخر سونا جکوزی رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 20 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی در رامسر

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 21 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی با چشم انداز

اجاره ویلا ساحلی با چشم انداز

رامسر 700,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 22 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 23 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 600,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 25 کد ملک
اجاره ویلا نزدیک ساحل در رامسر

اجاره ویلا نزدیک ساحل در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 26 کد ملک
اجاره ویلا 4خواب لب ساحل رامسر

اجاره ویلا 4خواب لب ساحل رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 27 کد ملک
اجاره ویلا استخردارفوتبال دستی

اجاره ویلا استخردارفوتبال دستی

رامسر 900,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 28 کد ملک
رزرو ویلابااستخر سرپوشیده

رزرو ویلابااستخر سرپوشیده

رامسر 800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 29 کد ملک
اجاره ویلای جنگلی لب رودخانه

اجاره ویلای جنگلی لب رودخانه

رامسر 700,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 30 کد ملک
ویلااستخرسونا بیلیاردرامسر

ویلااستخرسونا بیلیاردرامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 31 کد ملک
اجاره ویلا دربستی لوکس رامسر

اجاره ویلا دربستی لوکس رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 32 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 33 کد ملک
اجاره ویلا استخردار سرپوشیده ر

اجاره ویلا استخردار سرپوشیده ر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 34 کد ملک
ویلای دربستی با چشم انداز دریا

ویلای دربستی با چشم انداز دریا

رامسر 600,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 35 کد ملک
ویلا دربستی با بیلیارد دررامسر

ویلا دربستی با بیلیارد دررامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 36 کد ملک
دربستی با فوتبال دستی پینگ پنگ

دربستی با فوتبال دستی پینگ پنگ

رامسر 600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 37 کد ملک
ویلاجنگلی بااستخر و بیلیارد

ویلاجنگلی بااستخر و بیلیارد

رامسر 800,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 38 کد ملک
ویلابا استخرجکوزی فوتبال دستی

ویلابا استخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 39 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سوناخشک

اجاره ویلا با استخر سوناخشک

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 40 کد ملک
اجاره ویلا استخردار نزدیک ساحل

اجاره ویلا استخردار نزدیک ساحل

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 41 کد ملک
استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 42 کد ملک
استخرجکوزی بیلیاردنزدیک ساحل

استخرجکوزی بیلیاردنزدیک ساحل

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 44 کد ملک
 ویلا با استخر روباز و بیلیارد

ویلا با استخر روباز و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 45 کد ملک
استخرروبازسوناخشک بخاربیلیارد

استخرروبازسوناخشک بخاربیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 46 کد ملک
ویلا جنگلی بااستخرو وسیله بازی

ویلا جنگلی بااستخرو وسیله بازی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 47 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 48 کد ملک
ویلاباغی لب ساحل با میزبیلیارد

ویلاباغی لب ساحل با میزبیلیارد

رامسر 900,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 49 کد ملک
ویلابااستخرسرپوشیده نوسازرامسر

ویلابااستخرسرپوشیده نوسازرامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 50 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 51 کد ملک
ویلا با استخر جکوزی و بیلیارد

ویلا با استخر جکوزی و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 52 کد ملک
ویلا با میزبیلیارد نزدیک ساحل

ویلا با میزبیلیارد نزدیک ساحل

رامسر 400,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 53 کد ملک
ویلا استخردار با چشم اندازجنگل

ویلا استخردار با چشم اندازجنگل

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 54 کد ملک
اجاره بااستخر بااستخرسرپوشیده

اجاره بااستخر بااستخرسرپوشیده

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 55 کد ملک
اجاره ویلا-استخر سونا خشک

اجاره ویلا-استخر سونا خشک

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 56 کد ملک
ویلا با استخر سرپوشیده بیلیارد

ویلا با استخر سرپوشیده بیلیارد

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 57 کد ملک
اجاره ویلاواحدی استخر سرپوشیده

اجاره ویلاواحدی استخر سرپوشیده

رامسر 700,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 58 کد ملک
اجاره ویلاچسبیده به ساحل رامسر

اجاره ویلاچسبیده به ساحل رامسر

رامسر 8,000,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 59 کد ملک
اجاره ویلا استخر روباز لب ساحل

اجاره ویلا استخر روباز لب ساحل

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 60 کد ملک
اجاره ویلا بااستخر روباز رامسر

اجاره ویلا بااستخر روباز رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 61 کد ملک
رزروویلا بااستخر سرپوشیده شمال

رزروویلا بااستخر سرپوشیده شمال

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 62 کد ملک
اجاره ویلاساحل اختصاصی استخر

اجاره ویلاساحل اختصاصی استخر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 63 کد ملک
اجاره ویلا در جواهرده

اجاره ویلا در جواهرده

رامسر 500,000 تومان 0
 • 95m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 64 کد ملک
اجاره ویلاکوهپایه ای واحدی

اجاره ویلاکوهپایه ای واحدی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 65 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 66 کد ملک
اجاره ویلا باغی لب ساحل رامسر

اجاره ویلا باغی لب ساحل رامسر

رامسر 650,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 67 کد ملک
ویلا با استخر سرپوشیده دررامسر

ویلا با استخر سرپوشیده دررامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 68 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 69 کد ملک
استخرمیز بیلیارد فوتبال دستی

استخرمیز بیلیارد فوتبال دستی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 71 کد ملک
استخر روباز کلبه چوبی جنگلی

استخر روباز کلبه چوبی جنگلی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 72 کد ملک
ویلا ساحلی با میزبیلیارد شیرود

ویلا ساحلی با میزبیلیارد شیرود

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 73 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی در رامسر

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 74 کد ملک
ویلا استخردار با وسیله بازی

ویلا استخردار با وسیله بازی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 75 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 76 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 77 کد ملک
ویلا استخردار ساحلی در رامسر

ویلا استخردار ساحلی در رامسر

رامسر 750,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 78 کد ملک
اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 79 کد ملک
ویلاجنگلی با استخر وبیلیارد

ویلاجنگلی با استخر وبیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 80 کد ملک
2 استخر سونا جکوزی میزبیلیارد

2 استخر سونا جکوزی میزبیلیارد

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 81 کد ملک
اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 82 کد ملک
ویلادربستی لوکس بلوار کازینو

ویلادربستی لوکس بلوار کازینو

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 83 کد ملک
ویلادربستی400دستگاه رامسر

ویلادربستی400دستگاه رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 84 کد ملک
ویلابااستخرروبازنزدیک دریا

ویلابااستخرروبازنزدیک دریا

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 10 اتاق
 • 85 کد ملک
اجاره ویلابا استخر روباز متوسط

اجاره ویلابا استخر روباز متوسط

رامسر 700,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 86 کد ملک
اجاره ویلا در رامسر

اجاره ویلا در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 87 کد ملک
ویلا کلبه چوبی دربست در رامسر

ویلا کلبه چوبی دربست در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 88 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 89 کد ملک
اجاره ویلا استخردار کوهپایه ای

اجاره ویلا استخردار کوهپایه ای

رامسر 600,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 90 کد ملک
ویلابا استخر نزدیک ساحل

ویلابا استخر نزدیک ساحل

رامسر 600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 91 کد ملک
استخرزمین والیبال وفوتبال دستی

استخرزمین والیبال وفوتبال دستی

رامسر 700,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 92 کد ملک
استخر روباز لب ساحل رامسر

استخر روباز لب ساحل رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 260m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 93 کد ملک
ویلا جنگلی نوساز با چشم انداز

ویلا جنگلی نوساز با چشم انداز

رامسر 700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 94 کد ملک
ویلابا استخر روباز باغی لب کوه

ویلابا استخر روباز باغی لب کوه

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 95 کد ملک
اجاره ویلا دربستی 400دستگاه

اجاره ویلا دربستی 400دستگاه

رامسر 800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 96 کد ملک
ویلادربستی با فوتبال دستی

ویلادربستی با فوتبال دستی

رامسر 600,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 97 کد ملک
ویلا دربستی در 400 دستگاه

ویلا دربستی در 400 دستگاه

رامسر 700,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 98 کد ملک
ویلا با استخرسرپوشیده سونا

ویلا با استخرسرپوشیده سونا

رامسر 800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 99 کد ملک
اجاره استخرروباز در متل قو

اجاره استخرروباز در متل قو

سلمان شهر 1,600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 101 کد ملک
ویلا با استخر روباز لب ساحل

ویلا با استخر روباز لب ساحل

هچيرود 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 102 کد ملک
ویلا استخرداردر متل قو

ویلا استخرداردر متل قو

سلمان شهر 2,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 103 کد ملک
ویلا استخردار در متل قو

ویلا استخردار در متل قو

سلمان شهر 1,200,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 104 کد ملک
اجاره استخر روباز در شمال

اجاره استخر روباز در شمال

تنكابن 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 105 کد ملک
اجاره ویلا واحدی کوهپایه ای

اجاره ویلا واحدی کوهپایه ای

چابكسر 500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 106 کد ملک
ویلا دربستی با چشم انداز کوه

ویلا دربستی با چشم انداز کوه

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 107 کد ملک
ویلای لوکس استخردار در رامسر

ویلای لوکس استخردار در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 108 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 109 کد ملک
ویلا استخردار با چشم انداز

ویلا استخردار با چشم انداز

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 111 کد ملک
استخر/بیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

استخر/بیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

رامسر 500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 112 کد ملک
اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 114 کد ملک
ویلا استخردار/جکوزی/نوسازرامسر

ویلا استخردار/جکوزی/نوسازرامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 115 کد ملک
اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 116 کد ملک
اجاره ویلااستخرسرپوشیده رامسر

اجاره ویلااستخرسرپوشیده رامسر

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 117 کد ملک
اجاره ویلا سوئیت جنگلی کاملیا

اجاره ویلا سوئیت جنگلی کاملیا

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 120 کد ملک
اجاره ویلا سوئیت جنگلی کوهستان

اجاره ویلا سوئیت جنگلی کوهستان

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 122 کد ملک
اجاره ویلا سوئیت جنگلی منگولیا

اجاره ویلا سوئیت جنگلی منگولیا

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 123 کد ملک
اجاره ویلا سوئیت جنگلی نرگسvip

اجاره ویلا سوئیت جنگلی نرگسvip

رامسر 1,550,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 124 کد ملک
اجاره ویلا سوئیت جنگلیvipیاس

اجاره ویلا سوئیت جنگلیvipیاس

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 125 کد ملک
اجاره روزانه کلبه چوبی جنگلی

اجاره روزانه کلبه چوبی جنگلی

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 126 کد ملک
اجاره پنت هاوس با میز بیلیارد

اجاره پنت هاوس با میز بیلیارد

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 127 کد ملک
ویلا با استخرسرپوشیده و جکوزی

ویلا با استخرسرپوشیده و جکوزی

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 0 طبقه
 • 2 اتاق
 • 128 کد ملک
اجاره اپارتمان نوساز شیک

اجاره اپارتمان نوساز شیک

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 129 کد ملک
ویلابا استخرجکوزی بیلیارد

ویلابا استخرجکوزی بیلیارد

سلمان شهر 4,000,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 130 کد ملک
اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

رامسر 6,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 131 کد ملک
اجاره ویلا سوپرلوکس در شمال

اجاره ویلا سوپرلوکس در شمال

محمودآباد 4,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 132 کد ملک
شهرک ساحلی نوساز شیک در رامسر

شهرک ساحلی نوساز شیک در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 133 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 134 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 135 کد ملک
ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

رامسر 5,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 136 کد ملک
ویلابااستخرجکوزی میزبیلیارد

ویلابااستخرجکوزی میزبیلیارد

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 137 کد ملک
اجاره ویلااستخردار/ایرهاکی/

اجاره ویلااستخردار/ایرهاکی/

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 138 کد ملک
ویلاجنگلی در دوهزار تنکابن

ویلاجنگلی در دوهزار تنکابن

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 139 کد ملک
اجاره ویلابااستخرروباز رامسر

اجاره ویلابااستخرروباز رامسر

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 140 کد ملک
ویلااستخردارکوهپایه ای رامسر

ویلااستخردارکوهپایه ای رامسر

رامسر 2,300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 141 کد ملک
ویلاکلبه چوبی باجکوزی بیلیارد

ویلاکلبه چوبی باجکوزی بیلیارد

رامسر 2,300,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 142 کد ملک
اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 195m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 143 کد ملک
اجاره ویلا سوپرلوکس لاکچری

اجاره ویلا سوپرلوکس لاکچری

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 145 کد ملک
ویلاباغی باساحل اختصاصی

ویلاباغی باساحل اختصاصی

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 146 کد ملک
اجاره ویلااستخردارنوساز رامسر

اجاره ویلااستخردارنوساز رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 147 کد ملک
اجاره ویلاباچشم اندازبه دریا

اجاره ویلاباچشم اندازبه دریا

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 148 کد ملک
اجاره ویلاجنگلی در چابکسر

اجاره ویلاجنگلی در چابکسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 80m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 149 کد ملک
ویلای لوکس با استخر اب گرم

ویلای لوکس با استخر اب گرم

فومن 3,000,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 150 کد ملک
ویلابااستخرسرپوشیده دوبل نوساز

ویلابااستخرسرپوشیده دوبل نوساز

رامسر 2,900,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 151 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی واحدی رامسر

اجاره ویلا ساحلی واحدی رامسر

رامسر 850,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 152 کد ملک
اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 153 کد ملک
اجاره ویلاشهرکی کوهپایه ای

اجاره ویلاشهرکی کوهپایه ای

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 154 کد ملک
اجاره ویلاساحلی در رامسر

اجاره ویلاساحلی در رامسر

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 155 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 156 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 158 کد ملک
اجاره ویلاجنگلی بااستخررامسر

اجاره ویلاجنگلی بااستخررامسر

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 159 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 161 کد ملک
اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 164 کد ملک
ویلا کوهپایه ای با چشم انداز

ویلا کوهپایه ای با چشم انداز

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 165 کد ملک
ویلاباغ پرتقال نزدیک ساحل

ویلاباغ پرتقال نزدیک ساحل

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 185m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 167 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 168 کد ملک
استخرمیزبیلیاردفوتبال دستی

استخرمیزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 169 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 170 کد ملک
اجاره ویلا لب ساحل رامسر

اجاره ویلا لب ساحل رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 171 کد ملک
اجاره ویلا باساحل اختصاصی

اجاره ویلا باساحل اختصاصی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 172 کد ملک
اجاره ویلاشهرکی جنگلی بااستخر

اجاره ویلاشهرکی جنگلی بااستخر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 173 کد ملک
استخرروبازلب ساحل رامسر

استخرروبازلب ساحل رامسر

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 174 کد ملک
اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 175 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 177 کد ملک
استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 3,900,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 178 کد ملک
اجاره ویلااستخردارنزدیک ساحل

اجاره ویلااستخردارنزدیک ساحل

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 179 کد ملک
ویلادربستی لوکس نزدیک رامسر

ویلادربستی لوکس نزدیک رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 180 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 850,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 182 کد ملک
اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,350,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 183 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 184 کد ملک
ویلادربستی نزدیک ساحل رامسر

ویلادربستی نزدیک ساحل رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 185 کد ملک
استخرابگرم با بیلیارد ساحلی

استخرابگرم با بیلیارد ساحلی

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 186 کد ملک
ویلابا استخرسونا جکوزی نوساز

ویلابا استخرسونا جکوزی نوساز

رامسر 2,700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 188 کد ملک
استخرجکوزی نزدیک ساحل رامسر

استخرجکوزی نزدیک ساحل رامسر

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 189 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 11 اتاق
 • 190 کد ملک
اجاره ویلا با استخرمیزبیلیارد

اجاره ویلا با استخرمیزبیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 191 کد ملک
استخردارسوناجکوزی بیلیاردنوساز

استخردارسوناجکوزی بیلیاردنوساز

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 192 کد ملک
ویلا جنگلیaphrodite

ویلا جنگلیaphrodite

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 193 کد ملک
اجاره ویلااستخرداربیلیاردرامسر

اجاره ویلااستخرداربیلیاردرامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 195 کد ملک
اجاره ویلا استخر روباز رامسر

اجاره ویلا استخر روباز رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 196 کد ملک
ویلاواحدی کوهپایه ای در رامسر

ویلاواحدی کوهپایه ای در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 197 کد ملک
اجاره ویلابا چشم انداز دریا

اجاره ویلابا چشم انداز دریا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 198 کد ملک
ویلا با استخر روباز اب گرم

ویلا با استخر روباز اب گرم

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 199 کد ملک
ویلاکلبه چوبی لوکس در دل جنگل

ویلاکلبه چوبی لوکس در دل جنگل

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 201 کد ملک
ویلا استخردار با میز بیلیارد

ویلا استخردار با میز بیلیارد

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 203 کد ملک
اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 204 کد ملک
اجاره ویلا سوپرلوکس در رامسر

اجاره ویلا سوپرلوکس در رامسر

رامسر 850,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 1 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی vip

اجاره ویلا ساحلی vip

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 کد ملک
ویلا جنگلی جاده جواهرده رامسر

ویلا جنگلی جاده جواهرده رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 240m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی vip رامسر

اجاره ویلا ساحلی vip رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 7 کد ملک
استخرسوناجکوزی بیلیارد رامسر

استخرسوناجکوزی بیلیارد رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 کد ملک
ویلا دوبلکس استخردار در رامسر

ویلا دوبلکس استخردار در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 9 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سونا رامسر

اجاره ویلا با استخر سونا رامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 10 کد ملک
اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 11 کد ملک
اجاره ویلابا استخر نوساز رامسر

اجاره ویلابا استخر نوساز رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 12 کد ملک
اجاره ویلا استخردار سرپوشیده

اجاره ویلا استخردار سرپوشیده

رامسر 700,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 13 کد ملک
ویلابا استخر سونا و میزبیلیارد

ویلابا استخر سونا و میزبیلیارد

رامسر 800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 14 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 15 کد ملک
ویلاباچشم انداز دریا و کوهپایه

ویلاباچشم انداز دریا و کوهپایه

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 16 کد ملک
اجاره ویلابا استخر روباز رامسر

اجاره ویلابا استخر روباز رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 17 کد ملک
ویلا کلبه چوبی جنگلی در رامسر

ویلا کلبه چوبی جنگلی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 18 کد ملک
ویلا ساحلی vip سوپرلوکس

ویلا ساحلی vip سوپرلوکس

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 75m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 19 کد ملک
ویلا بااستخر سونا جکوزی رامسر

ویلا بااستخر سونا جکوزی رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 20 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی در رامسر

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 21 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی با چشم انداز

اجاره ویلا ساحلی با چشم انداز

رامسر 700,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 22 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 23 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 600,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 25 کد ملک
اجاره ویلا نزدیک ساحل در رامسر

اجاره ویلا نزدیک ساحل در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 26 کد ملک
اجاره ویلا 4خواب لب ساحل رامسر

اجاره ویلا 4خواب لب ساحل رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 27 کد ملک
اجاره ویلا استخردارفوتبال دستی

اجاره ویلا استخردارفوتبال دستی

رامسر 900,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 28 کد ملک
رزرو ویلابااستخر سرپوشیده

رزرو ویلابااستخر سرپوشیده

رامسر 800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 29 کد ملک
اجاره ویلای جنگلی لب رودخانه

اجاره ویلای جنگلی لب رودخانه

رامسر 700,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 30 کد ملک
ویلااستخرسونا بیلیاردرامسر

ویلااستخرسونا بیلیاردرامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 31 کد ملک
اجاره ویلا دربستی لوکس رامسر

اجاره ویلا دربستی لوکس رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 32 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 33 کد ملک
اجاره ویلا استخردار سرپوشیده ر

اجاره ویلا استخردار سرپوشیده ر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 34 کد ملک
ویلای دربستی با چشم انداز دریا

ویلای دربستی با چشم انداز دریا

رامسر 600,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 35 کد ملک
ویلا دربستی با بیلیارد دررامسر

ویلا دربستی با بیلیارد دررامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 36 کد ملک
دربستی با فوتبال دستی پینگ پنگ

دربستی با فوتبال دستی پینگ پنگ

رامسر 600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 37 کد ملک
ویلاجنگلی بااستخر و بیلیارد

ویلاجنگلی بااستخر و بیلیارد

رامسر 800,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 38 کد ملک
ویلابا استخرجکوزی فوتبال دستی

ویلابا استخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 39 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سوناخشک

اجاره ویلا با استخر سوناخشک

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 40 کد ملک
اجاره ویلا استخردار نزدیک ساحل

اجاره ویلا استخردار نزدیک ساحل

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 41 کد ملک
استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 42 کد ملک
استخرجکوزی بیلیاردنزدیک ساحل

استخرجکوزی بیلیاردنزدیک ساحل

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 44 کد ملک
 ویلا با استخر روباز و بیلیارد

ویلا با استخر روباز و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 45 کد ملک
استخرروبازسوناخشک بخاربیلیارد

استخرروبازسوناخشک بخاربیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 46 کد ملک
ویلا جنگلی بااستخرو وسیله بازی

ویلا جنگلی بااستخرو وسیله بازی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 47 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 48 کد ملک
ویلاباغی لب ساحل با میزبیلیارد

ویلاباغی لب ساحل با میزبیلیارد

رامسر 900,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 49 کد ملک
ویلابااستخرسرپوشیده نوسازرامسر

ویلابااستخرسرپوشیده نوسازرامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 50 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 51 کد ملک
ویلا با استخر جکوزی و بیلیارد

ویلا با استخر جکوزی و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 52 کد ملک
ویلا با میزبیلیارد نزدیک ساحل

ویلا با میزبیلیارد نزدیک ساحل

رامسر 400,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 53 کد ملک
ویلا استخردار با چشم اندازجنگل

ویلا استخردار با چشم اندازجنگل

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 54 کد ملک
اجاره بااستخر بااستخرسرپوشیده

اجاره بااستخر بااستخرسرپوشیده

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 55 کد ملک
اجاره ویلا-استخر سونا خشک

اجاره ویلا-استخر سونا خشک

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 56 کد ملک
ویلا با استخر سرپوشیده بیلیارد

ویلا با استخر سرپوشیده بیلیارد

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 57 کد ملک
اجاره ویلاواحدی استخر سرپوشیده

اجاره ویلاواحدی استخر سرپوشیده

رامسر 700,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 58 کد ملک
اجاره ویلاچسبیده به ساحل رامسر

اجاره ویلاچسبیده به ساحل رامسر

رامسر 8,000,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 59 کد ملک
اجاره ویلا استخر روباز لب ساحل

اجاره ویلا استخر روباز لب ساحل

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 60 کد ملک
اجاره ویلا بااستخر روباز رامسر

اجاره ویلا بااستخر روباز رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 61 کد ملک
رزروویلا بااستخر سرپوشیده شمال

رزروویلا بااستخر سرپوشیده شمال

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 62 کد ملک
اجاره ویلاساحل اختصاصی استخر

اجاره ویلاساحل اختصاصی استخر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 63 کد ملک
اجاره ویلا در جواهرده

اجاره ویلا در جواهرده

رامسر 500,000 تومان 0
 • 95m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 64 کد ملک
اجاره ویلاکوهپایه ای واحدی

اجاره ویلاکوهپایه ای واحدی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 65 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 66 کد ملک
اجاره ویلا باغی لب ساحل رامسر

اجاره ویلا باغی لب ساحل رامسر

رامسر 650,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 67 کد ملک
ویلا با استخر سرپوشیده دررامسر

ویلا با استخر سرپوشیده دررامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 68 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 69 کد ملک
استخرمیز بیلیارد فوتبال دستی

استخرمیز بیلیارد فوتبال دستی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 71 کد ملک
استخر روباز کلبه چوبی جنگلی

استخر روباز کلبه چوبی جنگلی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 72 کد ملک
ویلا ساحلی با میزبیلیارد شیرود

ویلا ساحلی با میزبیلیارد شیرود

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 73 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی در رامسر

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 74 کد ملک
ویلا استخردار با وسیله بازی

ویلا استخردار با وسیله بازی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 75 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 76 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 77 کد ملک
ویلا استخردار ساحلی در رامسر

ویلا استخردار ساحلی در رامسر

رامسر 750,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 78 کد ملک
اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 79 کد ملک
ویلاجنگلی با استخر وبیلیارد

ویلاجنگلی با استخر وبیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 80 کد ملک
2 استخر سونا جکوزی میزبیلیارد

2 استخر سونا جکوزی میزبیلیارد

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 81 کد ملک
اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 82 کد ملک
ویلادربستی لوکس بلوار کازینو

ویلادربستی لوکس بلوار کازینو

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 83 کد ملک
ویلادربستی400دستگاه رامسر

ویلادربستی400دستگاه رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 84 کد ملک
ویلابااستخرروبازنزدیک دریا

ویلابااستخرروبازنزدیک دریا

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 10 اتاق
 • 85 کد ملک
اجاره ویلابا استخر روباز متوسط

اجاره ویلابا استخر روباز متوسط

رامسر 700,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 86 کد ملک
اجاره ویلا در رامسر

اجاره ویلا در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 87 کد ملک
ویلا کلبه چوبی دربست در رامسر

ویلا کلبه چوبی دربست در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 88 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 89 کد ملک
اجاره ویلا استخردار کوهپایه ای

اجاره ویلا استخردار کوهپایه ای

رامسر 600,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 90 کد ملک
ویلابا استخر نزدیک ساحل

ویلابا استخر نزدیک ساحل

رامسر 600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 91 کد ملک
استخرزمین والیبال وفوتبال دستی

استخرزمین والیبال وفوتبال دستی

رامسر 700,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 92 کد ملک
استخر روباز لب ساحل رامسر

استخر روباز لب ساحل رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 260m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 93 کد ملک
ویلا جنگلی نوساز با چشم انداز

ویلا جنگلی نوساز با چشم انداز

رامسر 700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 94 کد ملک
ویلابا استخر روباز باغی لب کوه

ویلابا استخر روباز باغی لب کوه

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 95 کد ملک
اجاره ویلا دربستی 400دستگاه

اجاره ویلا دربستی 400دستگاه

رامسر 800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 96 کد ملک
ویلادربستی با فوتبال دستی

ویلادربستی با فوتبال دستی

رامسر 600,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 97 کد ملک
ویلا دربستی در 400 دستگاه

ویلا دربستی در 400 دستگاه

رامسر 700,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 98 کد ملک
ویلا با استخرسرپوشیده سونا

ویلا با استخرسرپوشیده سونا

رامسر 800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 99 کد ملک
اجاره استخرروباز در متل قو

اجاره استخرروباز در متل قو

سلمان شهر 1,600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 101 کد ملک
ویلا با استخر روباز لب ساحل

ویلا با استخر روباز لب ساحل

هچيرود 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 102 کد ملک
ویلا استخرداردر متل قو

ویلا استخرداردر متل قو

سلمان شهر 2,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 103 کد ملک
ویلا استخردار در متل قو

ویلا استخردار در متل قو

سلمان شهر 1,200,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 104 کد ملک
اجاره استخر روباز در شمال

اجاره استخر روباز در شمال

تنكابن 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 105 کد ملک
اجاره ویلا واحدی کوهپایه ای

اجاره ویلا واحدی کوهپایه ای

چابكسر 500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 106 کد ملک
ویلا دربستی با چشم انداز کوه

ویلا دربستی با چشم انداز کوه

رامسر 400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 107 کد ملک
ویلای لوکس استخردار در رامسر

ویلای لوکس استخردار در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 108 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 109 کد ملک
ویلا استخردار با چشم انداز

ویلا استخردار با چشم انداز

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 111 کد ملک
استخر/بیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

استخر/بیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

رامسر 500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 112 کد ملک
اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 114 کد ملک
ویلا استخردار/جکوزی/نوسازرامسر

ویلا استخردار/جکوزی/نوسازرامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 115 کد ملک
اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 116 کد ملک
اجاره ویلااستخرسرپوشیده رامسر

اجاره ویلااستخرسرپوشیده رامسر

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 117 کد ملک
اجاره ویلا سوئیت جنگلی کاملیا

اجاره ویلا سوئیت جنگلی کاملیا

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 120 کد ملک
اجاره ویلا سوئیت جنگلی کوهستان

اجاره ویلا سوئیت جنگلی کوهستان

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 122 کد ملک
اجاره ویلا سوئیت جنگلی منگولیا

اجاره ویلا سوئیت جنگلی منگولیا

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 123 کد ملک
اجاره ویلا سوئیت جنگلی نرگسvip

اجاره ویلا سوئیت جنگلی نرگسvip

رامسر 1,550,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 124 کد ملک
اجاره ویلا سوئیت جنگلیvipیاس

اجاره ویلا سوئیت جنگلیvipیاس

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 125 کد ملک
اجاره روزانه کلبه چوبی جنگلی

اجاره روزانه کلبه چوبی جنگلی

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 126 کد ملک
اجاره پنت هاوس با میز بیلیارد

اجاره پنت هاوس با میز بیلیارد

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 127 کد ملک
ویلا با استخرسرپوشیده و جکوزی

ویلا با استخرسرپوشیده و جکوزی

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 0 طبقه
 • 2 اتاق
 • 128 کد ملک
اجاره اپارتمان نوساز شیک

اجاره اپارتمان نوساز شیک

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 129 کد ملک
ویلابا استخرجکوزی بیلیارد

ویلابا استخرجکوزی بیلیارد

سلمان شهر 4,000,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 130 کد ملک
اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

اجاره ویلا استخردار سوپر لوکس

رامسر 6,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 131 کد ملک
اجاره ویلا سوپرلوکس در شمال

اجاره ویلا سوپرلوکس در شمال

محمودآباد 4,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 132 کد ملک
شهرک ساحلی نوساز شیک در رامسر

شهرک ساحلی نوساز شیک در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 133 کد ملک
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 134 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 135 کد ملک
ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

رامسر 5,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 136 کد ملک
ویلابااستخرجکوزی میزبیلیارد

ویلابااستخرجکوزی میزبیلیارد

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 280m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 137 کد ملک
اجاره ویلااستخردار/ایرهاکی/

اجاره ویلااستخردار/ایرهاکی/

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 138 کد ملک
ویلاجنگلی در دوهزار تنکابن

ویلاجنگلی در دوهزار تنکابن

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 139 کد ملک
اجاره ویلابااستخرروباز رامسر

اجاره ویلابااستخرروباز رامسر

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 140 کد ملک
ویلااستخردارکوهپایه ای رامسر

ویلااستخردارکوهپایه ای رامسر

رامسر 2,300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 141 کد ملک
ویلاکلبه چوبی باجکوزی بیلیارد

ویلاکلبه چوبی باجکوزی بیلیارد

رامسر 2,300,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 142 کد ملک
اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 195m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 143 کد ملک
اجاره ویلا سوپرلوکس لاکچری

اجاره ویلا سوپرلوکس لاکچری

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 145 کد ملک
ویلاباغی باساحل اختصاصی

ویلاباغی باساحل اختصاصی

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 146 کد ملک
اجاره ویلااستخردارنوساز رامسر

اجاره ویلااستخردارنوساز رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 147 کد ملک
اجاره ویلاباچشم اندازبه دریا

اجاره ویلاباچشم اندازبه دریا

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 148 کد ملک
اجاره ویلاجنگلی در چابکسر

اجاره ویلاجنگلی در چابکسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 80m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 149 کد ملک
ویلای لوکس با استخر اب گرم

ویلای لوکس با استخر اب گرم

فومن 3,000,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 150 کد ملک
ویلابااستخرسرپوشیده دوبل نوساز

ویلابااستخرسرپوشیده دوبل نوساز

رامسر 2,900,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 151 کد ملک
اجاره ویلا ساحلی واحدی رامسر

اجاره ویلا ساحلی واحدی رامسر

رامسر 850,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 152 کد ملک
اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

اجاره ویلاکوهپایه ای در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 153 کد ملک
اجاره ویلاشهرکی کوهپایه ای

اجاره ویلاشهرکی کوهپایه ای

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 154 کد ملک
اجاره ویلاساحلی در رامسر

اجاره ویلاساحلی در رامسر

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 155 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 156 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 158 کد ملک
اجاره ویلاجنگلی بااستخررامسر

اجاره ویلاجنگلی بااستخررامسر

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 159 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 161 کد ملک
اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 164 کد ملک
ویلا کوهپایه ای با چشم انداز

ویلا کوهپایه ای با چشم انداز

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 165 کد ملک
ویلاباغ پرتقال نزدیک ساحل

ویلاباغ پرتقال نزدیک ساحل

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 185m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 167 کد ملک
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 168 کد ملک
استخرمیزبیلیاردفوتبال دستی

استخرمیزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 169 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 170 کد ملک
اجاره ویلا لب ساحل رامسر

اجاره ویلا لب ساحل رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 171 کد ملک
اجاره ویلا باساحل اختصاصی

اجاره ویلا باساحل اختصاصی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 172 کد ملک
اجاره ویلاشهرکی جنگلی بااستخر

اجاره ویلاشهرکی جنگلی بااستخر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 173 کد ملک
استخرروبازلب ساحل رامسر

استخرروبازلب ساحل رامسر

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 174 کد ملک
اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 175 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 177 کد ملک
استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 3,900,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 178 کد ملک
اجاره ویلااستخردارنزدیک ساحل

اجاره ویلااستخردارنزدیک ساحل

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 179 کد ملک
ویلادربستی لوکس نزدیک رامسر

ویلادربستی لوکس نزدیک رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 180 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 850,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 182 کد ملک
اجاره ویلا جنگلی در رامسر

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,350,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 183 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 184 کد ملک
ویلادربستی نزدیک ساحل رامسر

ویلادربستی نزدیک ساحل رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 185 کد ملک
استخرابگرم با بیلیارد ساحلی

استخرابگرم با بیلیارد ساحلی

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 186 کد ملک
ویلابا استخرسونا جکوزی نوساز

ویلابا استخرسونا جکوزی نوساز

رامسر 2,700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 188 کد ملک
استخرجکوزی نزدیک ساحل رامسر

استخرجکوزی نزدیک ساحل رامسر

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 189 کد ملک
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 11 اتاق
 • 190 کد ملک
اجاره ویلا با استخرمیزبیلیارد

اجاره ویلا با استخرمیزبیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 191 کد ملک
استخردارسوناجکوزی بیلیاردنوساز

استخردارسوناجکوزی بیلیاردنوساز

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق