اجاره ویلا جنگلی با استخررامسر

رامسر 1,000,000 تومان 4
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 256 کد ملک

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

رامسر 1,500,000 تومان 6
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 257 کد ملک

ویلاجنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر 800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 258 کد ملک

ویلا با استخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 259 کد ملک

ویلا باغی لب ساحل با بیلیارد

رامسر 450,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 260 کد ملک

ویلاباغی با استخر آب گرم ساحلی

رامسر 3,000,000 تومان 3
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 262 کد ملک

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 650,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 263 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 264 کد ملک

استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

رامسر 700,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 265 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی لب رودخانه

رامسر 400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 266 کد ملک

ویلا با میزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 267 کد ملک

اجاره ویلا نزدیک ساحل در رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 268 کد ملک

یکم تاچهارم خالیه-ویلاساحلیvip

رامسر 2,500,000 تومان 2
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 269 کد ملک

ویلابااستخرسرپوشیده و سونا

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 270 کد ملک

اجاره ویلا با استخرسوناجکوزی

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 271 کد ملک

ویلا با استخرسرپوشیده بیلیارد

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 272 کد ملک

اجاره ویلابااستخرروباز ایرهاکی

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 273 کد ملک

اجاره ویلا با استخر و ایرهاکی

رامسر 500,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 275 کد ملک

ویلاساحلی با استخرسرپوشیده

رامسر 500,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 276 کد ملک

اجاره ویلا با استخر روباز شمال

رامسر 900,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 277 کد ملک

ویلا با استخر روباز لب ساحل

رامسر 400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 278 کد ملک

اجاره ویلابااستخرسرپوشیده لوکس

رامسر 700,000 تومان 3
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 279 کد ملک

اجاره ویلابااستخرسرپوشیده سونا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 282 کد ملک

اجاره مجتمع جنگلی با چشم انداز

رامسر 400,000 تومان 0
 • 75m2 ساختمان
 • 5 طبقه
 • 2 اتاق
 • 283 کد ملک

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر 500,000 تومان 0
 • 185m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 285 کد ملک

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 287 کد ملک

ویلاجنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر 600,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 289 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 290 کد ملک

ویلااستخردار نزدیک ساحل رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 95m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 291 کد ملک

اجاره ویلا با استخر روباز لوکس

رامسر 800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 292 کد ملک

استخر روباز آب گرم سونا جکوزی

رامسر 2,600,000 تومان 3
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 293 کد ملک

اجاره ویلابا استخر فوتبال دستی

رامسر 450,000 تومان 1
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 294 کد ملک

ویلا با استخر نزدیک ساحل رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 295 کد ملک

اجاره ویلادربستی نزدیک ساحل

رامسر 550,000 تومان 0
 • 210m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 296 کد ملک

ویلا سه خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 297 کد ملک

اجاره ویلا چسبیده به ساحل

رامسر 350,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 298 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در 400دستگاه

رامسر 350,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 300 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در 400دستگاه

رامسر 600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 301 کد ملک

اجاره ویلا با استخر روباز شمال

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 302 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 303 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 700,000 تومان 4
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 304 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در 400دستگاه

رامسر 550,000 تومان 0
 • 290m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 305 کد ملک

اجاره ویلا یک خواب با استخر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 306 کد ملک

ویلابااستخرسرپوشیده شمال

رامسر 400,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 307 کد ملک

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 650,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 308 کد ملک

اجاره ویلا دربستی تریبلکس شمال

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 309 کد ملک

اجاره ویلاباغی لب ساحل رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 165m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 311 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 312 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 313 کد ملک

ویلاجنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 314 کد ملک

ویلا دربستی با میزبیلیاردرامسر

رامسر 1,350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 315 کد ملک

سه واحد دو خوابه ویلایی رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 317 کد ملک

اجاره ویلا استخردار شمال

رامسر 400,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 318 کد ملک

اجاره ویلا سه خواب دربستی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 319 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 320 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 321 کد ملک

اجاره ویلا ساحل اختصاصی

رامسر 450,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 322 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در شمال

رامسر 300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 323 کد ملک

ویلا با استخرسرپوشیده رامسر

رامسر 550,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 324 کد ملک

ویلاسه خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر 650,000 تومان 0
 • 165m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 325 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی با استخررامسر

رامسر 1,000,000 تومان 4
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 256 کد ملک

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

رامسر 1,500,000 تومان 6
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 257 کد ملک

ویلاجنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر 800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 258 کد ملک

ویلا با استخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 259 کد ملک

ویلا باغی لب ساحل با بیلیارد

رامسر 450,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 260 کد ملک

ویلاباغی با استخر آب گرم ساحلی

رامسر 3,000,000 تومان 3
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 262 کد ملک

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 650,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 263 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 264 کد ملک

استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

رامسر 700,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 265 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی لب رودخانه

رامسر 400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 266 کد ملک

ویلا با میزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 267 کد ملک

اجاره ویلا نزدیک ساحل در رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 268 کد ملک

یکم تاچهارم خالیه-ویلاساحلیvip

رامسر 2,500,000 تومان 2
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 269 کد ملک

ویلابااستخرسرپوشیده و سونا

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 270 کد ملک

اجاره ویلا با استخرسوناجکوزی

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 271 کد ملک

ویلا با استخرسرپوشیده بیلیارد

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 272 کد ملک

اجاره ویلابااستخرروباز ایرهاکی

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 273 کد ملک

اجاره ویلا با استخر و ایرهاکی

رامسر 500,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 275 کد ملک

ویلاساحلی با استخرسرپوشیده

رامسر 500,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 276 کد ملک

اجاره ویلا با استخر روباز شمال

رامسر 900,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 277 کد ملک

ویلا با استخر روباز لب ساحل

رامسر 400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 278 کد ملک

اجاره ویلابااستخرسرپوشیده لوکس

رامسر 700,000 تومان 3
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 279 کد ملک

اجاره ویلابااستخرسرپوشیده سونا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 282 کد ملک

اجاره مجتمع جنگلی با چشم انداز

رامسر 400,000 تومان 0
 • 75m2 ساختمان
 • 5 طبقه
 • 2 اتاق
 • 283 کد ملک

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر 500,000 تومان 0
 • 185m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 285 کد ملک

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 287 کد ملک

ویلاجنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر 600,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 289 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 290 کد ملک

ویلااستخردار نزدیک ساحل رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 95m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 291 کد ملک

اجاره ویلا با استخر روباز لوکس

رامسر 800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 292 کد ملک

استخر روباز آب گرم سونا جکوزی

رامسر 2,600,000 تومان 3
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 293 کد ملک

اجاره ویلابا استخر فوتبال دستی

رامسر 450,000 تومان 1
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 294 کد ملک

ویلا با استخر نزدیک ساحل رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 295 کد ملک

اجاره ویلادربستی نزدیک ساحل

رامسر 550,000 تومان 0
 • 210m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 296 کد ملک

ویلا سه خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 297 کد ملک

اجاره ویلا چسبیده به ساحل

رامسر 350,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 298 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در 400دستگاه

رامسر 350,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 300 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در 400دستگاه

رامسر 600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 301 کد ملک

اجاره ویلا با استخر روباز شمال

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 302 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 303 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 700,000 تومان 4
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 304 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در 400دستگاه

رامسر 550,000 تومان 0
 • 290m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 305 کد ملک

اجاره ویلا یک خواب با استخر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 306 کد ملک

ویلابااستخرسرپوشیده شمال

رامسر 400,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 307 کد ملک

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 650,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 308 کد ملک

اجاره ویلا دربستی تریبلکس شمال

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 309 کد ملک

اجاره ویلاباغی لب ساحل رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 165m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 311 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 312 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 313 کد ملک

ویلاجنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 314 کد ملک

ویلا دربستی با میزبیلیاردرامسر

رامسر 1,350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 315 کد ملک

سه واحد دو خوابه ویلایی رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 317 کد ملک

اجاره ویلا استخردار شمال

رامسر 400,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 318 کد ملک

اجاره ویلا سه خواب دربستی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 319 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 320 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 321 کد ملک

اجاره ویلا ساحل اختصاصی

رامسر 450,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 322 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در شمال

رامسر 300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 323 کد ملک

ویلا با استخرسرپوشیده رامسر

رامسر 550,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 324 کد ملک

ویلاسه خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر 650,000 تومان 0
 • 165m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 325 کد ملک