ویلاساحلی vip فوق لوکس رامسر

allCity 200,000 تومان 1
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

ویلا استخردار سوپرلوکس در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلابااستخرسرپوشیده سونا رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

رزرو ویلا با استخر سرپوشیده رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا شهرکی 3خوابه لوکس رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

رزرو ویلا 6خوابه شهرکی رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 12 ~ 20 ظرفیت

اجاره ویلا استخرسرباز لوکس رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا باغی با استخرسرپوشیده رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 15 ظرفیت

ویلاساحلی با استخروجکوزی رامسر

allCity 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 20 ظرفیت

ویلا با استخر سونا جکوزی در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا چسبیده به ساحل رامسر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا جنگلی کلبه ای لوکس در رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلاجنگلی الماس کنار رودخانه رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی لوکس در رامسر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلابامحوطه گلکاری لب ساحل

رامسر 200,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

ویلا دربستی شهرکی با بیلیارد رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

ویلا استخردار کلبه ای لوکس رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا استخردار با ساحلی اختصاصی

رامسر 500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت

رزرو ویلا ساحلی با استخرسرپوشیده

سلمان شهر 800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر روباز شهرکی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا باغی با ساحل اختصاصی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی با محوطه گلکاری

رامسر 150,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار سرپوشیده نوساز

رامسر 600,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده سونا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلابا استخر روباز بزرگ رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلایی بسیار زیبا در جنگل دالخانی

رامسر 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 12 ظرفیت

ویلا 2 استخره با سونا جکوزی رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 700m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا ساحل اختصاصی رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلا3خوابه استخردار ساحلی نوشهر

نوشهر 500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا استخردار روباز ساحل اختصاصی

هچيرود 750,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلاچوبی بااستخروکلبه نزدیک رامسر

چابكسر 150,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا یک خوابه ساحلی نوشهر

نوشهر 170,000 تومان 0
 • 60m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 5 ظرفیت

اجاره ویلا شمال نزدیک ساحل

هچيرود 600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلا4خوابه استخردار نمک آبرود

هچيرود 750,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار روباز با بیلیارد

هچيرود 1,500,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 5 طبقه
 • 3 اتاق
 • 10 ~ 14 ظرفیت

ويلاي اختصاصي ساحلي

محمودآباد 200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا4خوابه تریبلکس استخردار

سلمان شهر 500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلاساحلی vip فوق لوکس رامسر

allCity 200,000 تومان 1
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

ویلا استخردار سوپرلوکس در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار نوساز رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلابااستخرسرپوشیده سونا رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

رزرو ویلا با استخر سرپوشیده رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا شهرکی 3خوابه لوکس رامسر

رامسر 400,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

رزرو ویلا 6خوابه شهرکی رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 12 ~ 20 ظرفیت

اجاره ویلا استخرسرباز لوکس رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا باغی با استخرسرپوشیده رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 15 ظرفیت

ویلاساحلی با استخروجکوزی رامسر

allCity 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 20 ظرفیت

ویلا با استخر سونا جکوزی در رامسر

رامسر 600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا چسبیده به ساحل رامسر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا جنگلی کلبه ای لوکس در رامسر

رامسر 300,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

ویلاجنگلی الماس کنار رودخانه رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی لوکس در رامسر

رامسر 200,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلابامحوطه گلکاری لب ساحل

رامسر 200,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

ویلا دربستی شهرکی با بیلیارد رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

ویلا استخردار کلبه ای لوکس رامسر

رامسر 350,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا استخردار با ساحلی اختصاصی

رامسر 500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت

رزرو ویلا ساحلی با استخرسرپوشیده

سلمان شهر 800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر روباز شهرکی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا باغی با ساحل اختصاصی

رامسر 300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی با محوطه گلکاری

رامسر 150,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار سرپوشیده نوساز

رامسر 600,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده سونا

رامسر 500,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلابا استخر روباز بزرگ رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلایی بسیار زیبا در جنگل دالخانی

رامسر 700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 12 ظرفیت

ویلا 2 استخره با سونا جکوزی رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 700m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

اجاره ویلا ساحل اختصاصی رامسر

رامسر 500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلا3خوابه استخردار ساحلی نوشهر

نوشهر 500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا استخردار روباز ساحل اختصاصی

هچيرود 750,000 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلاچوبی بااستخروکلبه نزدیک رامسر

چابكسر 150,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا یک خوابه ساحلی نوشهر

نوشهر 170,000 تومان 0
 • 60m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 5 ظرفیت

اجاره ویلا شمال نزدیک ساحل

هچيرود 600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلا4خوابه استخردار نمک آبرود

هچيرود 750,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار روباز با بیلیارد

هچيرود 1,500,000 تومان 0
 • 600m2 ساختمان
 • 5 طبقه
 • 3 اتاق
 • 10 ~ 14 ظرفیت

ويلاي اختصاصي ساحلي

محمودآباد 200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا4خوابه تریبلکس استخردار

سلمان شهر 500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت